خدمات ما

ما از استارتاپ هایی حمایت می کنیم که با توجه به خدمات یا محصولات و نفرات کلیدی، علاوه بر امکان استارتاپ ویزا شدن، بتوانند در کانادا به درآمد مناسب برسد. این حمایت ها شامل: سرمایه گذاری مالی، بررسی ایده، تهیه Business Concept، ایجاد وب سایت، همکاری در تشکیل تیم، تهیه Business Plan، تهیه Pitch Deck، برقراری ارتباطات موثر با سازمان های تعیین شده و گرفتن Letter of Support، برنامه نویسی کامپیوتری، انجام مراحل ثبت شرکت در کانادا، فعالیت‌های حسابداری شرکت و پرداخت مالیات به دولت کانادا، موارد مرتبط با انجام فعالیت های روزمره شرکت، برگزاری جلسات معرفی شرکت به سرمایه گذاران کانادایی و آمریکایی برای فروش سهام شرکت، و دیگر فعالیت های مرتبط است.